Regulacje prawne

„?yjemy w dobie prawa” to stwierdzenie, które roznosi si? dumnie i bezpiecznie. Dobrze jest nam wiedzie?, ?e mimo ?e od tej konkretnej strony jeste?my w stanie spa? bez strachu i nie musimy sobie zaprz?ta? g?owy czym? co nie nale?y do naszych obowi?zków. W pi?knym pomy?le demokracji wygl?da to po prostu, tak i? wybieraj?c swoich przedstawicieli, zatrudniamy ich by zapewnili prawo i porz?dek, a w zamian za to orzymuj? swoje wynagrodzenie w postaci podatków. Niefortunnie w dzisiejszych czasach uleg?o to zmianie, a sam polityk zamiast jako podw?adnego bardziej si? z nim obchodz? jak z królem, u którego trzeba wyb?aga? by ten spe?ni? cho? cz??? swoich przydzielonych zada?, które ma do zrobienia. Ale ma?o komu to na co dzie? przychodzi do g?owy, a same niezaznajomienie si? szarych ludzi z polityk? jest coraz cz??ciej na r?k? rz?dz?cym. Manipulacja i sterowno?? si?gaj? wówczas awangardy. Wtedy pro?ciej te? wciska? obywatel? co jest prawem, a co jeszcze mo?emy okre?li? za jego „interpretacj?”, a koniec, ko?ców wychodzi na to ?e prawo przeistacza si? w nic innego ani?eli elastyczn? bro? polityczn?, która jest wykorzystywana wy??cznie w celu za?lepiania szarych mas, a samo w sobie jako prawo zapisane jest tylko na papierze.

artyku?y prawne – blog adwokata

_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *